administrační a publikační systémy

Smluvní podmínky


S M L O U V A
o poskytování internetových služeb

upravuje smluvní vztah mezi

poskytovatelem, kterým je
RIMADO s.r.o., Bílenecké náměstí 6/4, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
IČ: 24795801
(dále jen poskytovatel)

a

klientem, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která si objednala internetové
služby
(dále jen klient)

1. Internetové služby
Internetovými službami se rozumí poskytnutí datového prostoru za účelem užívání webových aplikací adSYSTEM – administrační a publikační systémy.

2. Uzavření smlouvy
K uzavření smlouvy dochází objednáním služeb ze strany klienta a akceptací objednávky ze strany poskytovatele. Těmito úkony se klient a poskytovatel zavazují řídit se touto smlouvou tak, jako by byla vytištěna a podepsána.

3. Platnost smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Délka trvání smlouvy je shodná s délkou fakturačního období, kterou si zvolil klient při objednání služby. K obnovení smlouvy dochází automaticky s novým fakturačním obdobím za výše uvedené služby.

4. Ukončení smlouvy
Každá ze smluvních stran má právo kdykoli od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a to zasláním výpovědi elektronickou formou. Výpovědní lhůta je v takovém případě jeden měsíc a začíná běžet následující den po dni doručení.
V případě, že klient odstoupí od smlouvy v průběhu fakturačního období, ztrácí nárok na vrácení částky za poskytování služby do konce fakturačního období.
K okamžitému odstoupení od smlouvy jedné ze stran může dojít pouze v případě hrubého porušení smlouvy od druhé strany. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu hrubého porušení smlouvy ze strany poskytovatele, má klient právo na vrácení alikvotní částky za fakturační období.

5. Zpracování osobních údajů
Při zpracování osobních údajů o fyzických a právnických osobách firmou Roman Vlach platí ustanovení příslušných zákonů, především zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.
Firma Roman Vlach uchovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, fakturační a kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa u fyzických osob nepodnikatelů a obchodní firma, IČO, DIČ, kontaktní adresa, telefon a e-mailová adresa u fyzických osob podnikatelů a u právnických osob.

Firma Roman Vlach nepředává osobní údaje třetím osobám ani zpracovatelům.
Účelem zpracovávání dat je archivace pro případnou kontrolu ze strany úřadů státních či samosprávných, nabídka inovací stávajících systémů a ostatních obchodů a služeb.
Objednáním služby klient vyjadřuje souhlas s touto smlouvou a dává souhlas k následnému zpracování osobních údajů a zasílání nabídky obchodu a služeb.
Zákazník má právo kdykoliv odmítnout zasílání nabídky obchodu a služeb a to u poskytovatele - viz sekce Kontakty.

6. Práva a povinnosti poskytovatele
Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby s maximálním výpadkem 2% za rok.
Poskytovatel je povinen upozornit klienta včas na skutečnost, že se blíží uplynutí doby, na kterou má klient předplacenou službu.
Poskytovatel má právo okamžitě zrušit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 5 dní. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby klientem, neodpovídá poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat klienta a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.
Poskytovatel neposkytne třetím stranám ani zpracovatelům dat žádné informace týkající se provozovaných internetových aplikací, které by tak mohly být zneužity v obchodním styku.

7. Práva a povinnosti klienta
Klient je povinen uvést v objednávce služby své kontaktní údaje pro účel fakturace za poskytnuté služby a internetové aplikace.
Klient je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.
Klient je povinen řádně a včas hradit poskytované služby adSYSTEM.

8. Závěrečná ujednání
Tato smlouva, stejně jako otázky a ustanovení v této smlouvě neřešené, se řídí právem České republiky, zejména obchodním zákoníkem a předpisy na něj navazujícími.